Cookie Consent by Free Privacy Policy website

program podpory zdraví

Česká republika se zavázala k účasti v programu Nemocnice podporující zdraví, který vyhlásila Světová zdravotnická organizace. Účelem tohoto programu je zvyšovat znalosti občanů o zdravém způsobu života, životním stylu a možnostech prevencí nemocí.

Cílem je zaměřit se na boj s kouřením, zvýšení pohybové aktivity zdravých i nemocných občanů, zaměstnanců firem, prevence a kontrola obezity, prevence nádorových onemocnění, prevence kardiovaskulárních onemocnění apod.

Česká republika si dala za cíl společně vytvořit tlak na zavedení takového programu do fungování zdravotnických zařízení.

V OLÚ Jevíčko je již od roku 2014 jmenován tým pro kontrolu infekcí, který se primárně věnuje sledování a prevenci nemocničních nákaz a zavádění hygienických předpisů v OLÚ Jevíčko. Tento tým se také zaměřuje na prevenci a podporu zdraví u zaměstnanců a připravuje alespoň v malé míře podmínky pro nastavení programu podpory zdraví, který chce nadále zlepšovat a rozšiřovat. V programu velmi úzce spolupracuje s vedením OLÚ Jevíčko.

 

 

1) Prevence a podpora zdraví občanů

Odborný léčebný ústav Jevíčko disponuje ambulantními pracovišti různých odborností, které se zabývají prevencí, diagnostikou a léčbou plicních onemocnění a onemocnění pohybového aparátu. Na lůžkových odděleních se zaměřujeme na léčbu těchto onemocnění a navrácení pacientova zdraví pomocí plicní a pohybové rehabilitace. Nezbytnou součástí léčby je edukace pacientů a jejich rodinných příslušníků v širokém spektru procesů a služeb.

PODPORA VEŘEJNOSTI

Pro občany Jevíčka a okolí pořádáme různé vzdělávací akce, především v rámci Dnů otevřených dveří, které zaměřujeme především na preventivní vyšetření v rámci našich odborností, ale také na vzdělávání občanů v oblasti laické první pomoci. Taktéž pořádáme exkurze pro Střední zdravotnické školy, které jsou zaměřené na komplexní pohled následné lůžkové péče v oblasti pneumologie a rehabilitace.

I když jsme léčebnou pro dospělé, nezapomínáme na naši mladou generaci. Právě pro ně připravujeme nevšední akce jako je setkání se záchranáři, edukace v oblasti hygieny a praktické ukázky i s nácviky různých ošetřovatelských činností.  

 

2) Podpora zdraví a bezpečí pacientů

 

Naše léčebna obhajuje každé 3 roky certifikát kvality poskytovaných služeb. Pravidelně získáváme certifikáty kvality laboratorních služeb, které jsou obhajovány každé 2 roky. Všem těmto certifikátům předchází externí audity, které provádí erudovaní a akreditovaní auditoři. 

Naším mottem se tak stal slogan spojený s názvem našeho zdravotnického zařízení, respektive s počátečními písmeny tohoto názvu / Odbornost - laskavost - úcta. Tato slova plně vystihují naše cíle, priority a etický kodex všech zaměstnanců. Klademe velký důraz na kvalitu poskytované péče a spokojenost nejen pacientů, ale také personálu, o čemž svědčí velmi nízká fluktuace našich pracovníků.

Naplňujeme všechny standardy péče stanovené akreditačními komisemi. Naplňujeme všechny rezortní bezpečnostní cíle stanovené Ministerstvem zdravotnictví a zabýváme se oblastmi potřebnými pro existenci každého zdravotnického zařízení, od hygienicko-epidemiologického režimu, zajišťování bezpečí pro pacienty v oblasti identifikace, medikace, vyloučení záměny, prevence dekubitů, pádů a nemocničních infekcí až po sledování spokojenosti pacientů, respektování jejich práv, soukromí a práva na informace.

Našim pacientům poskytujeme péči v oblasti diagnostiky, léčby a prevence v oborech pneumologie, interního lékařství, rehabilitace, ortopedie, nutriční poradenství, poradenství v oblasti odvykání kouření. Zajišťujeme duchovní služby, služby nemocničního kaplana, služby pro neslyšící a služby sociálních pracovnic.

 

3) Podpora zdraví zaměstnanců

 

  • zajištění teplé stravy s výběrem ze dvou jídel
  • léčebně preventivní péče, pravidelné preventivní prohlídky
  • školení hygienických předpisů, BOZP a KPR
  • zájezdy na kulturní akce hrazené z fondu FKSP
  • vstup do plaveckého bazénu hrazený z fondu FKSP
  • příspěvek na důchodové pojištění
  • vybavení OOPP
  • zajištění pitného režimu ve dnech s vysokými letními teplotami
  • sportovní a zábavná odpoledne pro zaměstnance
  • jednou ročně společenský večer pro zaměstnance

 

4) Vyhodnocování programu podpory zdraví

Vyhodnocování celého programu probíhá na úrovni pracovních schůzek jednotlivých pracovišť, Týmu pro kvalitu, Týmu pro kontrolu infekcí a porad vedení léčebny. Výstupy těchto schůzek jsou v elektronické podobě vloženy na interní disk, ke kterému má většina pracovníků přístup, ostatním jsou informace sdělovány vedoucím pracovníkem.