Kvalita poskytované péče

3. 11. 2017 BYL UDĚLEN ODBORNÉMU LÉČEBNÉMU ÚSTAVU CERTIFIKÁT KVALITY

 

Známka kvality pro Odborný léčebný ústav Jevíčko

 

Dne 3. 11. 2017 proběhlo v Odborném léčebném ústavu Jevíčko akreditační šetření Spojenou akreditační komisí v rozsahu Kvality a bezpečí poskytovaných služeb. Obhájili jsme tak po třech letech externí certifikát kvality s bodovým ohodnocením 9,81 bodu z celkových 10 bodů.

Certifikát kvality se obhajuje každé 3 roky a splněním akreditačních standardů, které byly oproti první akreditaci značně rozšířeny, jsme opět potvrdili, že je v naší léčebně poskytována pacientům péče na velmi vysoké a odborné úrovni.

Při akreditačním šetření se posuzuje míra naplnění jednotlivých indikátorů a následně pak celých standardů, součástí je rovněž hodnocení požadavků na kvalitu a bezpečí v souladu s ustanovením § 105 zákona 372/2011 Sb., o zdravotních službách, vyhlášky MZ č. 102/2012 Sb., o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče, a také naplnění Rezortních bezpečnostních cílů stanovených Ministerstvem zdravotnictví ČR, které jsou určeny k minimalizaci rizik v nejrizikovějších oblastech poskytování zdravotní péče.

Externí auditoři prověřují nejen naplnění standardů a cílů ve zdravotní péči, přičemž je kladen důraz na práva pacientů, dostupnost zdravotní péče, bezpečí prostředí a řízení lidských zdrojů, ale také naplnění standardů v oblasti technického provozu, personalistiky, logistiky a informačních technologií. Jedná se o komplexní propojení činností, procesů, bezpečnostních opatření, provázanosti informací, ale hlavně jde o systematickou a tvrdou práci všech zaměstnanců.

Opět jsme se přesvědčili, že naše práce a úsilí nebyly marné a že na skvělém výsledném hodnocení mají zásluhu úplně všichni zaměstnanci.

Děkuji za jejich tříletou práci, péči, úsilí a trpělivost.

 

Bc. Naděžda Ivkovičová
manažerka kvality

Péče v našem zdravotnickém zařízení je založena na poctivosti a zodpovědnosti veškerého personálu. Naším mottem je slogan složený z počátečních písmen názvu našeho zařízení, aby tak vystihoval vše, co prosazujeme, ctíme, dodržujeme a co je naším prvořadým zájmem.

Odbornost – Laskavost – Úcta“

V roce 2014 jsme obdrželi náš první certifikát Kvality poskytované péče, který uděluje prestižní společnost pro udělování cen kvality péče ve zdravotnických zařízeních - Spojená akreditační komise o.p.s. Tento certifikát jsme v roce 2017 obhájili a držíme si tak i nadále standard zdravotnického zařízení poskytujícího péči dle našeho motta.

 

V OLÚ Jevíčko je nastaven systém kvality dle nejnovějších standardů péče, zabýváme se také činnostmi velmi úzce související s poskytováním kvality a bezpečí služeb - sledování nozokomiálních nákaz, nežádoucích událostí - především pádů. Nastavili jsme systém řízené dokumentace, interní kontroly (audity) na jednotlivých pracovištích a sledování základních indikátorů kvality, kterými jsou:

  • bezpečná a jednotná zdravotnická dokumentace
  • sledování nežádoucích událostí a zapojení našeho zdravotnického zařízení do Národního systému hlášení nežádoucích událostí
  • sledování výskytu infekcí spojených se zdravotní péčí (jinak také nemocniční infekce)
  • naplnění resortních bezpečnostních cílů stanovených MZ ČR – bezpečnost při používání léčiv s vyšší mírou rizika, bezpečná identifikace pacienta, prevence pádů, sledování spokojenosti pacientů, dodržování personálního zabezpečení zdravotní péče

Velkou pozornost věnujeme prevenci nemocničních infekcí. Zabýváme se postupy hygieny rukou při poskytování zdravotní péče, provádíme pravidelná školení z oblasti hygieny rukou, dodržování dezinfekčního programu, provozního řádu celého zdravotnického zařízení a samozřejmostí je dodržování vyhlášky MZ ČR 306/2012 Sb., O podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení.

Naše zdravotnické zařízení důsledně dodržuje Nařízení Evropské unie o Ochraně osobních dat a všichni zaměstnanci jsou v této oblasti proškoleni. Naši pacienti si tak mohou být jisti, že s jejich osobními daty nakládáme s největší péčí a obezřetností.

Personál OLÚ Jevíčko se neustále vzdělává. V rámci povinných školení jsou zaměstnanci proškoleni každý rok v oblasti kardiopulmonální resuscitace, hygieny rukou a hygienicko-epidemiologického režimu, ochraně osobních údajů a dalších školení, která jsou průběžně navrhována tak, ab pokryla celé spektrum činností a procesů, souvisejících s péčí o pacienty či jejich bezpečí.

Po celý rok provádí tým auditorů interní kontroly na pracovištích. Plán ročních auditů je předem stanoven a personál má tak možnost se na tyto kontroly připravit.

Součástí plánu kvality jsou také různá školení v rámci předakreditační přípravy, pořádání vzdělávacích akcí pro zdravotníky, povinná školení všech pracovníků v základní laické i odborné kardiopulmonální resususcitaci, BOZP, hygieně rukou.

Pravidelně provádíme nácviky evakuace osob a požární cvičení. V roce 2016 proběhl takovýto výcvik ve spolupráci s hasičskými jednotkami Pardubického kraje včetně ostrého nácviku evakuace osob z hořícího objektu. Děláme vše pro bezpečí pacientů i zaměstnanců a k tomu patří být připraven na různé situace, mezi které požár bezesporu patří.

Již pravidelně, jednou za dva roky, obhajují naše laboratoře certifikát kvality AUDIT II. udílen NASKL (Národní autorizační středisko pro klinické laboratoře), a vždy velmi úspěšně. Pro úspěšné získání osvědčení je nutné splňovat podmínky v sedmi oblastech činnosti laboratoří, především týkající se personálního zabezpečení, vedení a vzdělávání, vyšetřovacích postupů a následné kontrolní činnosti.

Na poskytování bezpečné a kvalitní péče, zavádění nových postupů a dokumentů do praxe se podílí každý zaměstnanec OLÚ Jevíčko. Všem zaměstnancům tímto patří dík a uznání za trpělivost, ochotu a spolupráci s managementem našeho zařízení.

 

Bc. Naděžda Ivkovičová
manažerka kvality