Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Kvalita poskytované péče

OBHÁJENÍ CERTIFIKÁTU KVALITY poskytované zdravotní péče v olú jevíčko 2024

 

 

Dne16. února 2024 jsme velmi úspěšně obhájili certifikát kvality, který je udělován na základě externího hodnocení kvality a bezpečí poskytované zdravotní péče v našem zdravotnickém zařízení Spojenou akreditační komisí, o.p.s.

Hodnocení provádí komise složená z externích auditorů kvality pro oblast lékařské péče, ošetřovatelské péče a bezpečnosti zdravotnického zařízení.

Již potřetí jsme v roce 2024 obhájili externí certifikát kvality a bezpečí poskytované zdravotní péče, a to s bodovým ohodnocením 9,67 bodu z celkových 10 bodů.

Certifikát kvality se obhajuje každé 3 roky a splněním akreditačních standardů jsme opět potvrdili, že je v naší léčebně poskytována pacientům péče na velmi vysoké a odborné úrovni.

Při akreditačním šetření se posuzuje míra naplnění jednotlivých indikátorů a následně pak celých standardů. Součástí je rovněž hodnocení požadavků na kvalitu a bezpečí v souladu s ustanovením § 105 zákona 372/2011 Sb., o zdravotních službách, vyhlášky MZ č. 102/2012 Sb., o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče, a také naplnění Rezortních bezpečnostních cílů stanovených Ministerstvem zdravotnictví ČR, které jsou určeny k minimalizaci rizik v nejrizikovějších oblastech poskytování zdravotní péče.

Externí auditoři prověřují plnění akreditačních standardů a k nim náležících indikátorů v následujících oblastech: bezpečná a jednoznačná identifikace pacientů, bezpečnost při používání léčiv, minimalizace  rizika záměny pacientů, práva pacientů, prevence nozokomiálních infekcí, kontinuita a dostupnost zdravotní péče, diagnostická a terapeutická péče, hygiena prostředí a protiepidemická opatření, prevence pádů pacientů, bezpečné prostředí, řízení lidských zdrojů, ale také naplnění standardů v oblasti technického provozu, personalistiky, logistiky, komunikace a informačních technologií. Jedná se o komplexní propojení činností, procesů, bezpečnostních opatření, provázanosti informací, ale hlavně jde o systematickou, zodpovědnou a tvrdou práci všech zaměstnanců.

Přesvědčili jsme se, že naše práce a úsilí nebyly marné a získání certifikátu bylo odměnou za tříletou práci, úsilí, pečlivost a trpělivost při poskytování péče našim pacientům.

Na skvělém výsledném hodnocení mají zásluhu všichni naši zaměstnanci.

Tímto jim Všem děkuji za odvedenou práci.

 

Mgr. Pavla Hebelková
manažerka kvality

 

Poskytování péče v našem zdravotnickém zařízení je založeno na pečlivosti a zodpovědnosti veškerého personálu. Naším mottem je slogan složený z počátečních písmen názvu našeho zařízení, aby tak vystihoval vše, co prosazujeme, ctíme, dodržujeme a co je naším prvořadým zájmem.

 

Odbornost – Laskavost – Úcta“

 

V roce 2014 jsme obdrželi náš první certifikát Kvality poskytované péče, který uděluje společnost pro udělování certifikátu kvality péče ve zdravotnických zařízeních – Spojená akreditační komise, o.p.s. Tento certifikát jsme v roce 2017 obhájili poprvé, v roce 2021 podruhé a v roce 2024 potřetí. Držíme si tak i nadále standard zdravotnického zařízení poskytujícího bezpečnou a kvalitní péči a nadále se držíme našeho motta.

V OLÚ Jevíčko je nastaven systém kvality dle aktuálních standardů zdravotní péče Spojené akreditační komise. Zabýváme se také činnostmi velmi úzce související s poskytováním kvality a bezpečí služeb – sledováním nozokomiálních nákaz, nežádoucích událostí – především pádů, spokojenosti pacientů s poskytovanou péčí, úspěšnosti nutričních intervencí u nutričně sledovaných pacientů.  Nastavili jsme systém řízené dokumentace, systém interních kontrol (auditů) na jednotlivých pracovištích a sledování základních indikátorů kvality, kterými jsou:

 

  • bezpečná a jednotná zdravotnická dokumentace
  • sledování nežádoucích událostí a zapojení našeho zdravotnického zařízení do Národního systému hlášení nežádoucích událostí
  • sledování výskytu infekcí spojených se zdravotní péčí (jinak také nemocniční infekce)
  • naplnění resortních bezpečnostních cílů stanovených MZ ČR – bezpečnost při používání léčiv s vyšší mírou rizika, bezpečná identifikace pacienta, prevence pádů, sledování spokojenosti pacientů, dodržování personálního zabezpečení zdravotní péče
  • bezpečné zacházení se zdravotnickou technikou

 

Velkou pozornost věnujeme prevenci nemocničních infekcí. Zabýváme se postupy hygieny rukou při poskytování zdravotní péče, provádíme pravidelná školení v oblasti hygieny rukou, dodržování dezinfekčního programu, provozního řádu celého zdravotnického zařízení a samozřejmostí je dodržování vyhlášky MZ ČR 306/2012 Sb., O podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění
a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení.

 

Naše zdravotnické zařízení důsledně dodržuje Nařízení Evropské unie o Ochraně osobních dat a všichni zaměstnanci jsou v této oblasti proškoleni. Naši pacienti si tak mohou být jisti, že s jejich osobními daty nakládáme s největší péčí a obezřetností.

Personál OLÚ Jevíčko se neustále vzdělává. V rámci povinných školení jsou zaměstnanci proškoleni každý rok v oblasti kardiopulmonální resuscitace, hygieny rukou a hygienicko-epidemiologickém režimu, ochrany osobních údajů. Účastní se také dalších školení a seminářů, které jsou průběžně navrhovány tak, aby bylo pokryto celé spektrum činností a procesů, souvisejících s péčí o pacienty či jejich bezpečím. Všechny vzdělávací akce, ať už jsou to semináře pro zdravotníky, povinná i nepravidelná školení, či další vzdělávací aktivity, jsou součástí plánu kvality.

Po celý rok provádí tým auditorů interní kontroly na pracovištích. Plán ročních auditů je předem stanoven a personál má tak možnost se na tyto kontroly připravit.

Děláme vše pro bezpečí pacientů i zaměstnanců a k tomu patří být také připraveni na různé nebezpečné situace, mezi které patří např. požár. Všichni zaměstnanci jsou proto pravidelně školeni i v této oblasti.

Již pravidelně, jednou za dva roky, obhajují naše laboratoře certifikát kvality AUDIT II., který je udílen NASKL (Národní autorizační středisko pro klinické laboratoře), a vždy velmi úspěšně. Pro úspěšné získání osvědčení je nutné splňovat podmínky v sedmi oblastech činnosti laboratoří, týkající se především personálního zabezpečení, vedení a vzdělávání, vyšetřovacích postupů a následné kontrolní činnosti.

Na poskytování bezpečné a kvalitní péče, zavádění nových standardních postupů, směrnic a dokumentů do praxe se podílí každý zaměstnanec OLÚ Jevíčko. Všem zaměstnancům tímto patří dík a uznání za trpělivost, ochotu a spolupráci s managementem našeho zařízení.