Cookie Consent by Free Privacy Policy website

postup na vyřizování stížností

VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ NA POSKYTOVATELE SLUŽEB
 
Stížnost na poskytovatele zdravotních služeb (dále jen „poskytovatel“) může podat oprávněná osoba, a to buď proti postupu poskytovatele při poskytování zdravotních služeb, nebo proti postupu při činnostech souvisejících s tímto poskytováním. 
 
1. Komu má být stížnost podána
 
Stížnost na poskytovatele služeb je podána nejdříve ředitelce OLÚ Jevíčko, která rozhodne o dalším předání odpovědné osobě dle zaměření stížnosti. Zpravidla je to náměstek pro LPP, vedoucí pracovník pracoviště, na které je stížnost směřována, nebo pověřenec pro ochranu osobních údajů v případě, že se jedná o stížnost v oblasti ochrany osobních dat.
 
Mimo pracovní dobu přijímá stížnosti službukonající lékař, který je povinen stížnost či informaci o stížnosti předat ředitelce následující pracovní den. 
 
2. Kdo je oprávněn podat stížnost
  • pacient
  • zákonný zástupce pacienta
  • osoba blízká pacienta v případě, že tak pacient nemůže učinit s ohledem na svůj zdravotní stav (nebo pokud zemřel)
  • osoba zmocněná pacientem
 
3. Forma podání stížnosti
 
a) ústně - 24 hodin denně - přímo ředitelce OLÚ nebo službu konajícímu lékaři v mimopracovní době. Jedná-li o závažnou stížnost, je o tom proveden záznam, který stěžovatel podepíše.
b) písemně poštou
c) písemně elektronicky se zaručeným elektronickým podpisem - pokud není žádost opatřena zaručeným elektronickým podpisem, musí být stěžovatel vyzván, aby do 5 dnů od přijetí výzvy svoje podání potvrdil zaručeným elektronickým podpisem nebo písemně.
d) telefonicky - v takovém případě bude stěžovatel vyzván k podání stížnosti dle bodu a) až c)
e) datovou schránkou
f) Stížnosti podané jinou osobou než oprávněným stěžovatelem nebo stížnost anonymní budou, dle zvážení ředitelky OLÚ, považovány za podnět pro kontrolu dotčené oblasti.
 
Podací místo pro podání stížnosti: 
 
Odborný léčebný ústav Jevíčko
Bc. Naděžda Ivkovičová, MBA
ředitelka
569 43 Jevíčko
Telefon: 461 550 712
ID datové schránky: r8ivxzb
 
4. Co je nutné ve stížnosti uvést
 
a) jméno, příjmení a adresu stěžovatele, telefonní kontakt a e-mail
b) poskytovatele zdravotních služeb a název pracoviště, případně jméno a příjmení osoby, na kterou si stěžujete
c) stručný popis události
d) souhlas se zpracováním osobních údajů stěžovatele - ke stažení ZDE
e) datum, podpis
 
5. Lhůty pro vyřízení
 
Základní lhůtou pro vyřízení stížnosti je 30 dnů ode dne jejího obdržení. Tuto lhůtu lze v odůvodněných případech prodloužit o dalších 30 dní.
Pokud je to s ohledem na charakter stížnosti vhodné, poskytovatel navrhne stěžovateli ústní projednání stížnosti. V takovém případě navrhne poskytovatel termín a čas možné osobní schůzky.
 
6. Odvolání proti vyřízení stížnosti
 
Pokud stěžovatel nebude souhlasit s vyřízením stížnosti poskytovatelem, je oprávněn obrátit se se svojí stížností na Krajský úřad Pardubického kraje, odbor zdravotnictví, Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice. 
Ve stížnosti stěžovatel uvede důvody svého nesouhlasu s vyřízením stížnosti poskytovatelem.