Kvalita poskytované péče

  

Péče v našem zdravotnickém zařízení je založena na poctivosti a zodpovědnosti veškerého personálu. Naším mottem je slogan složený z počátečních písmen názvu našeho zařízení, aby tak vystihoval vše, co prosazujeme, ctíme, dodržujeme a co je naším prvořadým zájmem.

 

Odbornost – Laskavost – Úcta“

 

Již od poloviny roku 2012 se naše zdravotnické zařízení systematicky připravuje na externí audit kvality prováděný nezávislou společností, a na konci kterého bychom rádi obdrželi Certifikát kvality v poskytování bezpečné a kvalitní péče.

Externí audit kvality a bezpečí poskytované péče tzv. AKREDITACE by měla proběhnout ještě v tomto roce (2014).

 

Během dvou let intenzívní přípravy k akreditaci našeho zdravotnického zařízení jsme nastavili nejen samotný systém kvality, ale také další činnosti, které s ním velmi úzce souvisejí- od zrodu týmu pro sledování kvality, řízenou dokumentaci, interní kontroly (audity) na jednotlivých pracovištích, až po nastavení sledování základních indikátorů kvality, kterými jsou:

  • bezpečná a jednotná zdravotnická dokumentace
  • sledování nežádoucích událostí a zapojení našeho zdravotnického zařízení do Národního systému hlášení nežádoucích událostí
  • sledování výskytu infekcí spojených se zdravotní péčí (jinak také nemocniční infekce)
  • naplnění resortních bezpečnostních cílů stanovených MZ ČR – bezpečnost při používání léčiv s vyšší mírou rizika, bezpečná identifikace pacienta, prevence pádů, sledování spokojenosti pacientů, dodržování personálního zabezpečení zdravotní péče

Velkou pozornost věnujeme prevenci nemocničních infekcí. Zabýváme se postupy hygieny rukou při poskytování zdravotní péče, provádíme pravidelná školení z oblasti hygieny rukou, dodržování dezinfekčního programu, provozního řádu celého zdravotnického zařízení
a samozřejmostí je dodržování vyhlášky MZ ČR 306/2012 Sb., O podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení.

 

V rámci kontinuálního zvyšování kvality provádí auditorský tým složený z řad zaměstnanců interní audity dle předem stanoveného ročního plánu auditů. Tyto audity jsou zaměřeny nejen na rizikové činnosti spojené s poskytováním zdravotní péče, ale také na provozní úseky a bezpečnost práce na jednotlivých pracovištích.

 

Součástí plánu kvality jsou také různá školení v rámci předakreditační přípravy, pořádání vzdělávacích akcí pro zdravotníky, povinná školení všech pracovníků v základní laické
i odborné kardiopulmonální resuscitaci, BOZP, PO a hygieně rukou.

 

V letošním roce proběhl také historicky první praktický nácvik požárního cvičení včetně evakuace osob z jednotlivých oddělení – možno zhlédnout ZDE. Tento praktický nácvik budeme samozřejmě každoročně opakovat a stále více do něj zapojovat nejen zásahové jednotky, ale také moderní nástroje pro nácvik takového cvičení.

 

V roce 2013 a 2014 získaly naše laboratoře certifikát kvality AUDIT II. NASKL (Národní autorizační středisko pro klinické laboratoře), který následoval po certifikátu kvality Audit I z předešlých let. Pro úspěšné získání osvědčení bylo nutné splnit podmínky v sedmi oblastech jejich činností, týkajících se personálního zabezpečení, vedení a vzdělávání, vyšetřovacích postupů a následné kontrolní činnosti.

 

Na poskytování bezpečné a kvalitní péče, zavádění nových postupů a dokumentů do praxe se podílí každý zaměstnanec ústavu. Všem zaměstnancům tímto patří dík a uznání za trpělivost, ochotu a spolupráci s managementem našeho zařízení.

 

 

Bc. Naděžda Ivkovičová

manažerka kvality