Postup pro lékaře vystavující Návrh na léčebně rehabilitační péči.

Indikace přijetí klienta – do doby vydání příslušných předpisů definujících indikace pro odborné léčebny se neuvádí

Typ přijetí klienta – NOVĚ POVINNOST VYZNAČENÍ TYPU KÓDU I, II nebo III

1) KÓD I - při překladu z lůžka zdravotnického zařízení (ZZ) na lůžko následné rehabilitační péče

V případě indikace léčebně rehabilitační péče ošetřujícím lékařem při hospitalizaci podává tento ošetřující lékař i vlastní návrh.

Přeložení pojištěnce z akutního lůžka poskytovatele lůžkové péče do léčebny revizní lékař neposuzuje (vystavení a předávání Návrhu probíhá níže uvedeným způsobem). Následná revizní činnost pojišťovny není tímto dotčena.

  • Lékař ZZ si domluví datum překladu s příslušnou odbornou léčebnou následné rehabilitační péče
  • Lékař ZZ přeloží klienta s překladovou zprávou na lůžko následné rehabilitační péče
  • Lékař ZZ vystaví Návrh na léčebně rehabilitační péči v odborné léčebně a v den propuštění klienta odešle spolu s kopií překladové zprávy na spádovou zdravotní pojišťovnu (ZP)
  • ZP Návrh potvrdí a odešle v době do 5 dnů příslušnému rehabilitačnímu ZZ
  • není tedy nutno schvalovat Návrh před překladem klienta do rehabilitačního ZZ
  • V případě překladu z lůžka na lůžko musí být dodržen termín nástupu klienta na léčebně rehabilitační péči s maximální tolerancí 10 kalendářních dnů po propuštění klienta z navrhujícího ZZ
  • V případě, kdy je nutný ke stabilizaci zdravotního stavu klienta krátkodobý pobyt na akutním lůžku po dobu maximálně 10 kalendářních dnů, je možný zpětný překlad klienta na lůžko následné rehabilitační péče bez nutnosti vystavení nového Návrhu, při přerušení léčby na dobu delší 10 dnů je nutné nový Návrh vystavit a potvrdit revizním lékařem příslušné ZP

 

Přeložení pojištěnce z lůžka následné péče do léčebny revizní lékař posuzuje – je nutné schválení Návrhu na léčebně rehabilitační péči klienta revizním lékařem před datem plánovaného překladu.


2) KÓD II - návrh vystavený ošetřujícím lékařem za hospitalizace bez požadavku překladu z lůžka na lůžko

V případě indikace léčebně rehabilitační péče ošetřujícím lékařem při hospitalizaci podává tento ošetřující lékař i vlastní návrh, který odešle ke schválení reviznímu lékaři.

Musí být dodržen termín nástupu klienta na léčebně rehabilitační péči do 1 měsíce od data vystavení Návrhu, jinak Návrh pozbývá platnost.


3) KÓD III - z domácího prostředí klienta - prostřednictvím praktického lékaře

Řádně vyplněný Návrh na léčebně rehabilitační péči odešle navrhující lékař - tj.praktický lékař - většinou na doporučení tohoto typu léčby odborným lékařem - na místně příslušné Krajské pracoviště pro správu lázeňské a ozdravenské agendy ZP. Návrh musí být doručen ZP do 5 dnů od data jeho vystavení.
Po obdržení pojišťovnou schváleného Návrhu bude OLÚ kontaktovat klienta (v případě nezastižení klienta navrhujícího lékaře) o možném termínu nástupu klienta k hospitalizaci.