informace pro pacienty o ochraně osobních údajů v OLÚ Jevíčko

ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ V OLÚ JEVÍČKO
Osobní údaje pacientů jsou zpracovávány na základě zákona o zdravotních službách za účelem zjištění a monitorování Vašeho zdravotního stavu a následně léčebné péče, kterou na základě vyšetření provádíme. To s sebou nese také práci se základními osobními údaji 
a citlivými údaji, bez kterých by tato činnost nešla provádět. 
 
OSOBNÍ ÚDAJE PACIENTŮ
Zpracováváme osobní údaje obecné - identifikační a kontaktní údaje, údaje potřebné pro odebrání anamnézy (rodinné, pracovní a sociální) a citlivé osobní údaje o Vašem zdravotním stavu, které souvisejí s léčbou. Rozsah námi odebíraných údajů je v souladu se zákonem č. 327/2011 Sb., o zdravotních službách, § 53-69 o zdravotnické dokumentaci a prováděcí vyhláškou MZ č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci.
 
DŮVOD ZPRACOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Vaše osobní údaje zpracováváme pro nezbytné splnění právní povinnosti, naplnění zákona o zdravotních službách, v zájmu ochrany Vašeho zdraví a oprávněného zájmu správce - tzn. pro potřeby OLÚ Jevíčko. V takovémto případě jsou Vaše údaje buď anonymizovány, nebo si vyžádáme Váš souhlas se zpracováním osobních údajů.
Vaše osobní údaje potřebujeme pro zabránění záměny výsledků vyšetření a pro sdělení současného i dalšího postupu léčebné péče. Anamnestické údaje a údaje o zdravotním stavu jsou důležité pro klinické rozhodování ošetřujícího lékaře v dalších postupech. Citlivé osobní údaje (údaje o zdravotním stavu) jsou nezbytnou součástí celého léčebného procesu.
 
KDO MÁ PŘÍSTUP K VAŠIM ÚDAJŮM
K Vašim datům mají přístup pouze oprávnění zaměstnanci OLÚ Jevíčko, případně externí spolupracující organizace či jednotlivci, se kterými máme sepsanou zpracovatelskou smlouvu o dodržování a naplnění Nařízení Evropské unie o ochraně osobních údajů.
Jedná se o smluvní laboratoře, radiologická pracoviště a dodavatele informačních technologií.
Dalšími zpracovateli Vašich dat mohou být externí zdravotnická zařízení. Jedná se především o přeposílání zpráv, laboratorních výsledků či rentgenových snímků. S těmito zpracovateli Vašich dat komunikujeme několika způsoby:
  • prostřednictvím České pošty a.s.
  • prostřednictvím interního nemocničního informačního systému, respektive sdílené zabezpečené internetové aplikace MISE 
  • prostřednictvím zabezpečeného internetového portálu www.drsejf.cz 
  • telefonicky na základě předem stanoveného hesla
V případě osobních údajů cizinců jsou poskytovány osobní údaje pouze těm osobám, které jsou uvedeny ve zdravotnické dokumentaci jako oprávnění příjemci informací, nebo osobám, které mají za zákona právo nahlížet do Vašich dat. 
 
ULOŽENÍ A ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH DAT
Veškerá zdravotnická dokumentace podléhá zákonu o archivnictví a skartaci, tudíž je dokumentace uchovávána v souladu s tímto zákonem v příruční zabezpečené registratuře 
a následně spisovně OLÚ Jevíčko.
Vaše data jsou zpracovávána jak v elektronické, tak v papírové podobě. Z hlediska elektronického zabezpečení se řídí naše organizace bezpečnostní doménovou politikou, ochranou firewalem a antivirovou ochranou. Personál se řídí vnitřními předpisy o bezpečnosti zacházení s daty v elektronické podobě včetně předávání dat dalším osobám a heslovou politikou firemních PC.  Serverovna je fyzicky zabezpečena proti vniknutí cizích osob uzamčením celého prostoru a bezpečnostní prvky ochrany dat odpovídají technickému vybavení IT pracoviště. Předávání dat elektronickou cestou probíhá prostřednictvím zabezpečeného připojení.
 
SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Na základě zákona o zdravotních službách, plnění zákonné povinnosti, oprávněného zájmu správce (tzn. pro účely OLÚ Jevíčko) a Vašeho životně důležitého zájmu (ochrana veřejného zdraví) není potřeba Váš souhlas se zpracováním osobních údajů.
Pokud některé údaje, které jsou pro naše zdravotnické zařízení nezbytné, neposkytnete nebo podáte zkreslené, popř. zamlčíte-li některé informace - zvláště o Vašem zdravotním stavu nebo zdravotním stavu Vašich nejbližších, můžete tak ohrozit průběh léčby a její výsledek.
 
PRÁVA V OBLASTI OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  • právo na srozumitelné a dostupné informace
  • právo doplnit či opravit své osobní údaje
  • právo na přístup k osobním údajům - na základě žádosti pacienta, personál se v tomto případě řídí interními předpisy o nahlížení do zdravotnické dokumentace, pořizování opisů, výpisů a kopií ze zdravotnické dokumentace  
  • právo vznést námitku či stížnost proti zpracování osobních údajů (osobní údaje se v takovém případě nebudou dále zpracovávat, pokud zdravotnické zařízení neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež by převažovaly nad zájmy nebo právy pacienta)
  • právo být informován o závažném porušení zabezpečení osobních údajů
  • právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů www.uoou.cz
 
O Vašich právech Vám v případě potřeby podá informace pověřenec pro ochranu osobních údajů, jehož kontakt je uveden v úvodu tohoto dokumentu.
 
PRÁVO NA INFORMACE / ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ INFORMACÍ
Každý subjekt údajů (to jste Vy) má možnost požádat o informace o své osobě. Pokud chcete požádat o informace o Vašem zdravotním stavu nebo pořídit kopii, opis či výpis ze zdravotnické dokumentace, řiďte se pokyny žádosti o nahlížení do zdravotnické dokumentace - ZDE.
Pokud chcete informace o účelu zpracování Vašich údajů, kdo k nim má přístup nebo jak jsou Vaše údaje chráněny, kontaktujte přímo pověřence pro ochranu osobních údajů. Žádost můžete také podat písemně, telefonicky nebo i ústně, ideální variantou je podat ji elektronicky - ZDE.
Zpracování prvotní žádosti, pokud není neodůvodněná, je bezplatné. Pokud požadujete podání informací již několikrát po sobě a jedná se o tytéž informace nebo vyžaduje-li tato činnost zvýšenou administrativní zátěž, bude žádost zpoplatněna dle ceníku.
 
DOSTUPNÉ DOKUMENTY
Žádost o předání osobních údajů - ZDE.
Souhlas se zpracováním osobních údajů osoby podávající stížnost na poskytovatele zdravotních služeb - ZDE.